Prelegenci

 


PRELEGENCI


 

Jarosław Zygmunt Dworzański

Marszałek Województwa Podlaskiego

Białostoczanin, absolwent warszawskiej AWF, przez wiele lat nauczyciel, a następnie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Białymstoku. Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego III i IV kadencji, od stycznia 2008 roku Marszałek Województwa Podlaskiego. 10 stycznia 2011 roku radni ponownie powierzyli mu funkcję marszałka województwa IV kadencji.

 

Jako pedagog był trzykrotnym laureatem nagród Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Za wieloletnią pracę samorządowca odznaczony został m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Pro Memoria”, Odznaką Honorowego Sybiraka. Zaangażowany w działalność społeczną: jest członkiem Rady Funduszu „Białystok Ojcu Świętemu”.

 


 

prof. Lech Jerzy Dzienis

Rektor Politechniki Białostockiej

Absolwent i pracownik naukowy Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej. W 1983 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w Moskiewskim Instytucie Inżynieryjno – Budowlanym, a w roku 1993 na Politechnice Krakowskiej otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 2007 roku na Politechnice Wrocławskiej.

Od roku 1983 podjął pracę na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Od roku 2008 pełni  funkcję Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy Politechniki Białostockiej. 

W latach 1996-2000 był członkiem Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, a w latach 2002  2006 członkiem Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jest ekspertem Fundacji EKOFUNDUSZ od 1994 roku. W latach 2004-2008 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MPEC Sp. z o.o. w Białymstoku, od 2009 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o., a od 2010 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej „Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej” Sp. z o.o. Ponadto wraz z grupą przyjaciół zajmuje się działalnością gospodarczą i biznesową w ramach Biura Projektowo-Badawczego PROEKO oraz firmy BSK-BIOGEST Sp. z o.o.

Za swoją działalność naukową, zawodową i społeczną został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Za Zasługi Dla Budownictwa”, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.


 

Andrzej Parafiniuk

Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego


Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wysokie kwalifikacje w doradztwie strategicznym oraz w zakresie zarządzania, marketingu i finansowania, w którego skład wchodzą m.in. biznes plany, studia wykonalności, analiza źródeł finansowania, ocena wniosków pożyczkowych i projektów inwestycyjnych.

Zarządzał największym projektem brytyjskiego Funduszu Know How Fund w Europie Wschodniej finansowanego przez  Polsko – Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości. Już od 15 lat zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Od 1995 r. zarządza regionalnym funduszem poręczeniowym i funduszem kapitałowym typu venture capital.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe uzyskane na takich stanowiskach jak: Członek Rady Nadzorczej w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Prezes Zarządu w Podlaskim Funduszu Poręczeniowym Sp. z o.o., Członek Zarządu w Podlaskim Funduszu Kapitałowym Sp. z o.o., Prezes Zarządu w RCS Sp. z o.o.

 


 

Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Minister Środowiska w latach 2007-2009

 

Ur. W 1941 roku w Warszawie, absolwent Politechniki Warszawskiej w 1964, doktorat w 1972, habilitacja w 1976, tytuł profesora z nominacji Prezydenta RP w 1992.

 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1991, założyciel i Prezes Fundacji EkoFundusz w latach 1992 – 2007, Minister Środowiska w latach 2007–2010, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW od 2010. Wiceprzewodniczący Komisji ONZ ds. Rozwoju Zrównoważonego w latach 1994–1995. Przewodniczący Konwencji Klimatycznej ONZ w 2008–2009, organizator i Przewodniczący Konferencji Klimatycznej ONZ (COP 14) w Poznaniu w 2008.

 

Laureat prestiżowej nagrody der Deutsche Umeltpreis w 1996 i nagrody Rządu Szwecji w 2010. Autor 6 książek i ok. 200 artykułów na temat ochrony środowiska, energetyki oraz zrównoważonego rozwoju.

 


 

Grzegorz Wiśniewski

Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie

 

Założyciel i prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (od 2001 r.). Był przewodniczącym (2007/2009) Grupy Refleksyjnej - zespołu doradców- Komisji Europejskiej ds. regionalnej energetyki zrównoważonej środowiskowo (MERG), dyrektorem (1997-2005) Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC), przewodniczącym zespołu doradców Ministra Środowiska ds. energetyki (2003/2004).

 

Jest współautorem Strategii rozwoju energetyki odnawialnej (2000), autorem prac prognostycznych, ekonomicznych z zakresu energetyki odnawialnej oraz kierownikiem szeregu ekspertyz dla Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz NFOŚiGW.

 

Od 2011 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

 


 

Lutz Ribbe

Fundacja EuroNatur, sprawozdawca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat Wytycznych dla Energii Odnawialnych

 

Od początku swojej kariery poświęcił się działalności na  rzecz środowiska, i tak od 1983 roku rozpoczął pracę w Niemieckim Stowarzyszeniu na Rzecz Środowiska i Ochrony Przyrody, następnie awansował na posadę Dyrektora Środowiskowego Sekcji Polityki Europejskiej (fundacja EURONATUR).

W 1988 roku zaangażował się w rozwój organizacji zrzeszającej niemieckie grupy rolnicze oraz pracował nad rozwojem sojuszu grup pracujących na rzecz ekologii i polityki rolnej.

W 1991 roku został powołany na stanowisko w niemiecko-polskiej Radzie Ekologicznej przez Federalnego Ministra.  Do dnia dzisiejszego sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego BUND grupy roboczej ds. rolnictwa.

W 1998 Powołany do Komitetu Doradczego projektu "Współpracy Transgranicznej" przez Federalny Związek na rzecz Środowiska oraz niemiecki Marshall Fund.

W 2004 został członkiem  "Komitetu Doradczego ds. Ochrony Przyrody" w Brandenburgii. Następnie pełnił funkcję przewodniczącego komisji ds. rolnictwa i środowiska w Federalnej Agencji Ochrony Środowiska.

W ciągu całej działalności wydał około 200 publikacji w tym do gazet, czasopism, radia i telewizji. Jest współautorem książek m. in. o tematyce inżynierii genetycznej, stanie środowiska w Europie oraz polityki Unii Europejskiej.


 

dr Theodor Weber

Kierownik Wydziału w Bawarskim Ministerstwie Rolnictwa

 

Absolwent Uniwersytetu Technicznego w Monachium, zdobył tam również dyplom w zakresie nauk rolniczych i inżynierii. Specjalista w zakresie rozwoju organizacji, stowarzyszeń i programów politycznych w zakresie ochrony środowiska.

 

Swoją  karierę rozpoczął w 1975 w Regionalnym Zarządzie Rolnictwa i Leśnictwa w Bawarii. Następnie pracował w Państwowym Ministerstwie Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa, w Monachium. Od 1986 do 1988 pełnił funkcję doradcy premiera w zakresie polityki rolnej, regionalnej oraz zastosowaniu energii odnawialnej. Od 1988 do 1989 roku był członkiem biura niemieckiego komisarza UE w Brukseli. Przez kolejnych 5 lat pełnił funkcje Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Spraw Ogólnych  Polityki Rolnej. Od 1989 roku do teraz, pełni funkcję Koordynacja Współpracy Międzynarodowej w Bawarskim Ministerstwie Rolnictwa. W latach 1989 – 1999 zarządzał międzyresortową grupą roboczą "Biomasa dla energetyki i przemysłu”.

 

W 2012 stał się współzałożycielem i członkiem ERIAFF, Sieci Europejskich Regionów Innowacji w Rolnictwie, Żywności i Leśnictwie. W chwili obecnej pełnie funkcję Wiceprezesa ASG - Rolnego Stowarzyszenia Społecznego oraz Szefa Działu ds. Polityki Rolnej.         
 


 

Wolfgang Degelmann

Koordynator przedsięwzięcia w Effelter, Federalne Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Środowiska (BUND Naturschutz Bawaria)

Zatrudniony w Federalnym Stowarzyszeniu na rzecz Ochrony Środowiska (Bund Naturschutz) od 1992.

 

Przeszedł państwowe szkolenie zdobywając tytuł rolnika certyfikowanego, odbył  również szkolenia z dziedziny gospodarki odpadami. 

 

Następnie zajmował się planowaniem i pracą nad zbudowaniem kilku farm wiatrowych w Bawarii i Turyngii.

 

Od 2009 prezes Stowarzyszenia "Energy Vision Frankenwald eV". Obecnie jest rolnikiem na rodzinnej farmie w Niemczech.

 


 

Markus N. Bohnert

Prezes Zarządu Związku Gmin Bioenergetycznych St. Peter w Niemczech

Urodzony w 1969 roku. Absolwent kierunku Inżynierii leśnictwa, posiadający doświadczenie w  rozwiązywaniu problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształceniem zasobów środowiskowych.

 

Pełnił  funkcję kierownika regionu  St. Peter w  Schwarzwald., oraz  zajmował stanowisko dyrektora ds. Energii Społecznej.  Jest  autorem  ogólnej  koncepcji inicjatywy obywatelskiej, którą następnie przekształcił w Spółdzielnię Energetyczną.  Obecnie jest również członkiem rady naukowej  w  Stowarzyszeniu  Baden-Württembergischen.

 

 


 

dr inż. Michael Seiffert

Niemieckie Centrum Badań nad Biomasą

Ukończył prestiżowy, niemiecki uniwersytet Martina Lutra w Halle-Wittenbergu na kierunku bioinformatyki, gdzie również otrzymał tytuł doktora biologii obliczeniowej w 2010 roku.

Początkowo pracował w Instytucie ds. Energetyki i Środowiska,  nad licznymi projektami badawczymi. Obecnie zajmuje stanowisko Kierownika w Niemieckim Ośrodku Badań ds. Biomasy. Prowadzi liczne badania w zakresie biopaliw  i biorafinerii.

 

 


 

Erhard Schulz

Zastępca Przewodniczącego Federalnego Związku  Wiatr-Energia w Badenii-Wirtemberdze,
Członek Zarządu „Innovation Academy”

Z zawodu chemik, człowiek bardzo aktywny zawodowo, zajmujący wysokie stanowiska w organizacjach. W roku 1970 został współzałożycielem Aktion Umweltschutz eV,  ugrupowania działającego na rzecz ochrony środowiska. Jest współzałożycielem wielu innych organizacji, między innymi BUND - Friends of the Earth, ÖKO-Messe, Innovation Academy.

 

Już w 1978 r. przeprowadzał pierwsze targi energii solarnej, dzięki jego inicjatywom cały obszar Freiburga jest dzisiaj zasilany przez energię słoneczną. Do jego zasług należy doliczyć pracę dla Europejskiego Dziedzictwa Przyrody Funduszu (EURONATUR) z siedzibą w Polsce w latach 2003- 2005, wówczas udzielał szkoleń z działu edukacji ekologicznej oraz pracował nad projektami energetycznymi. W 2006 roku był konsultantem środowiskowym w Azji w Nepalu działając na rzecz programu  Eco-Cultural Tourism Project. Obecnie działa w Innovation Academy, która prezentuje bardzo innowacyjne rozwiązania środowiskowe.

 


 

   dr Thomas Kaiser

Współwłaściciel Instytutu Energii i Techniki Ekologicznej, doradca i współpracownik firmy „Regineering”

Absolwent Uniwersytetu w Monachium. Od 1979 roku prowadził tam również różnego rodzaju projekty badawcze. W latach 1984 – 1992 pracował w niemieckim Instytucie Rozwoju i Patentów. Następnie w 1992 roku  zatrudnił się w Instytucie Energii i Ochrony Środowiska- Fire & Kaiser GbR. Przez kolejne 8 lat zajmował się badaniami nad  technologią oleju roślinnego. Dwa lata temu otworzył stronę internetową www.agrarantrieb.de poświęconą ochronie środowiska.

 

Jest laureatem wielu cennych nagród m.in. German Solar Prize - 2004, otrzymał również  nagrodę za Zrównoważony Rozwój z Fundacji Szwajcarskiej - 2007,  nagrodę Ochrony Środowiska od Technicznego  Muzeum Innowacji w San Jose w  Kalifornii - 2008 oraz od  Bawarskiego State Award 2011,  za wykorzystywanie w swojej działalności zasobów odnawialnych.

 


 

Daniel Górski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Jest absolwentem wydziału ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku, ukończył również studia podyplomowe z zakresu informatyki na Politechnice Białostockiej.

 

Od roku 2004 swoją karierę związał z wdrażaniem w Polsce środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, najpierw w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego uczestniczył we wdrażaniu programu przedakcesyjnego Phare oraz programów perspektywy finansowej 2004-2006. W latach 2007-2008 zajmował stanowisko dyrektora, a następnie wiceprezesa Zarządu RCS Sp. z o.o. Od maja 2008 roku pełni funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania RPO, który odpowiada za realizację pierwszego programu finansowanego ze środków wspólnoty w pełni zarządzanego na szczeblu regionu.