Prelegenci

 


PRELEGENCI


 

Jarosław Zygmunt Dworzański

Marszałek Województwa Podlaskiego

Białostoczanin, absolwent warszawskiej AWF, przez wiele lat nauczyciel, a następnie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Białymstoku. Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego III i IV kadencji, od stycznia 2008 roku Marszałek Województwa Podlaskiego. 10 stycznia 2011 roku radni ponownie powierzyli mu funkcję marszałka województwa IV kadencji.

 

Jako pedagog był trzykrotnym laureatem nagród Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Za wieloletnią pracę samorządowca odznaczony został m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Pro Memoria”, Odznaką Honorowego Sybiraka. Zaangażowany w działalność społeczną: jest członkiem Rady Funduszu „Białystok Ojcu Świętemu”.

 


 

prof. Lech Jerzy Dzienis

Rektor Politechniki Białostockiej

Absolwent i pracownik naukowy Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej. W 1983 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w Moskiewskim Instytucie Inżynieryjno – Budowlanym, a w roku 1993 na Politechnice Krakowskiej otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 2007 roku na Politechnice Wrocławskiej.

Od roku 1983 podjął pracę na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Od roku 2008 pełni  funkcję Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy Politechniki Białostockiej. 

W latach 1996-2000 był członkiem Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, a w latach 2002  2006 członkiem Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jest ekspertem Fundacji EKOFUNDUSZ od 1994 roku. W latach 2004-2008 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MPEC Sp. z o.o. w Białymstoku, od 2009 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o., a od 2010 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej „Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej” Sp. z o.o. Ponadto wraz z grupą przyjaciół zajmuje się działalnością gospodarczą i biznesową w ramach Biura Projektowo-Badawczego PROEKO oraz firmy BSK-BIOGEST Sp. z o.o.

Za swoją działalność naukową, zawodową i społeczną został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Za Zasługi Dla Budownictwa”, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.


 

Andrzej Parafiniuk

Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego


Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wysokie kwalifikacje w doradztwie strategicznym oraz w zakresie zarządzania, marketingu i finansowania, w którego skład wchodzą m.in. biznes plany, studia wykonalności, analiza źródeł finansowania, ocena wniosków pożyczkowych i projektów inwestycyjnych.

Zarządzał największym projektem brytyjskiego Funduszu Know How Fund w Europie Wschodniej finansowanego przez  Polsko – Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości. Już od 15 lat zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Od 1995 r. zarządza regionalnym funduszem poręczeniowym i funduszem kapitałowym typu venture capital.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe uzyskane na takich stanowiskach jak: Członek Rady Nadzorczej w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Prezes Zarządu w Podlaskim Funduszu Poręczeniowym Sp. z o.o., Członek Zarządu w Podlaskim Funduszu Kapitałowym Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu w RCS Sp. z o.o.

 


 

Lutz Ribbe

Fundacja EuroNatur, sprawozdawca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat Wytycznych dla Energii Odnawialnych

 

Od początku swojej kariery poświęcił się działalności na  rzecz środowiska, i tak od 1983 roku rozpoczął pracę w Niemieckim Stowarzyszeniu na Rzecz Środowiska i Ochrony Przyrody, następnie awansował na posadę Dyrektora Środowiskowego Sekcji Polityki Europejskiej (fundacja EURONATUR).

 

W 1988 roku zaangażował się w rozwój organizacji zrzeszającej niemieckie grupy rolnicze oraz pracował nad rozwojem sojuszu grup pracujących na rzecz ekologii i polityki rolnej.

 

W 1991 roku został powołany na stanowisko w niemiecko-polskiej Radzie Ekologicznej przez Federalnego Ministra.  Do dnia dzisiejszego sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego BUND grupy roboczej ds. rolnictwa.

 

W 1998 Powołany do Komitetu Doradczego projektu "Współpracy Transgranicznej" przez Federalny Związek na rzecz Środowiska oraz niemiecki Marshall Fund.

 

W 2004 został członkiem  "Komitetu Doradczego ds. Ochrony Przyrody" w Brandenburgii. Następnie pełnił funkcję przewodniczącego komisji ds. rolnictwa i środowiska w Federalnej Agencji Ochrony Środowiska.

 

W ciągu całej działalności wydał około 200 publikacji w tym do gazet, czasopism, radia i telewizji. Jest współautorem książek m. in. o tematyce inżynierii genetycznej, stanie środowiska w Europie oraz polityki Unii Europejskiej.


 

dr Katarzyna Michałowska-Knap

Dyrektor Instytutu ds. Badań i Rozwoju
Koordynator Zespołu ds. Energetyki Wiatrowej
Instytut Energetyki Odnawialnej

 

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek systemy ochrony środowiska (1995).

 

W latach 2001-2005 pracownik Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC) w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, na stanowisku kolejno specjalisty ds. energetyki wiatrowej, kierownika zespołu ds. energetyki wiatrowej oraz z-cy dyrektora ECBREC ds. badań i rozwoju.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach szacowania potencjału energii wiatru i optymalizacji farm wiatrowych. Zajmuje się również analizami rynku energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Koordynowała wszystkie przeprowadzane do tej pory przez ECBREC IEO audyty farm wiatrowych (o sumarycznej mocy ok. 2500 MW). W trakcie pracy w ECBREC uczestniczyła w przygotowaniu wielu ekspertyz, prac studialnych i projektów dokumentów prawnych i politycznych, w tym projektu „Programu Rozwoju Energetyki Wiatrowej w Polsce”. Była kierownikiem lub koordynatorem kilku projektów badawczych realizowanych w ramach 5-go i 6-go Programów Ramowych Badań i Rozwoju UE, oraz programu Inteligentna Energia dla Europy. Uczestniczyła, jako jedyny partner z Europy Centralnej i Wschodniej, w  projekcie Prediction of Offshore Wind, Wave and Wake (6 Program Ramowy), z zakresu problematyki zasobów energii odnawialnych na morzu (energia wiatru i falowania) oraz w projekcie OffshoreGrid (koordynacja pakietu zadaniowego związanego ze scenariuszami generacji z morskich i lądowych farm wiatrowych). Od roku 2005 jest recenzentem wniosków na projekty demonstracyjne do 6 i 7 Programu Ramowego składanych do DG TREN w obszarach dotyczących energii elektrycznej ze  źródeł odnawialnych, a od 2007 roku także recenzentem wniosków na projekty badawcze składanych do DG Research, w zakresie energii wiatru i fal morskich oraz integracji energetyki wiatrowej z siecią elektroenergetyczną.

 


 

dr Thomas Griese

Sekretarz Stanu do spraw środowiska, rolnictwa, żywności, upraw wina i lasów
landu Nadrenii Palatynatu

 

Dr Griese jest od 18 maja 2011r. sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, Rolnictwa, Żywności, Upraw Wina i Lasów w Landzie Nadrenia Palatynat.

Urodzony 1956 roku w Soest/Nadrenia Westfalia w rodzinie rolniczej. Żonaty, ma dwoje dzieci.

Po maturze w 1975 odbył zastępczą służbę wojskową jako sanitariusz zanim rozpoczął studia prawnicze w Giessen i Getyndze. W 1981 r. dr Griese złożył pierwszy egzamin państwowy na wydziale prawa. W 1984 r. zdał drugi egzamin państwowy a w 1986 r. uzyskał tytuł doktora. Od 1986 do 2005 r. pracował jako sędzia w Sądzie Pracy w Akwizgranie. W 1995 zostal powołany na Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Konsumenta w Nadrenii Westfalii. Na tym stanowisku pracował do roku 2005. Od 2006 r. do momentu powołania go na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie w Moguncji pracował jako Przewodniczący Sędzia w Sądzie Landowym w Kolonii oraz dodatkowo jako Członek Trybunału Konstytucyjnego Nadrenii Westfalii w Münster.

 


 

Michael Diemer

Dyrektor Działu Leśnictwa i Ochrony Środowiska
przy Ministerstwie Ochrony Środowiska Rheinland-Pfalz

 

Dyrektor Lasów oraz Kierownik Urzędu ds. Leśnictwa w Kastellaun (Nadrenia Palatyn).Od 2011 r. Referent Nieruchomości w Dziale Lasów przy Ministerstwie Środowiska, Rolnictwa, Żywności, Upraw Wina i Lasów Nadrenii Palatynatu.

Urodzony w 1962 r. w Düren (Nadrenia), żonaty ma dwójkę dzieci. Po maturze w 1981 r. oraz dwuletniej służbie wojskowej studiował do 1988 r. we Freiburgu na wydziale Leśnictwa. Po zakończeniu studiów oraz dwuletniej aplikanturze przejął w 1990 r. służbę w administracji Nadleśnictwa w Dziale planowania, zarządzenia projektami, nieruchomości, oceny lasów oraz  kierowania i organizacji Nadleśnictwa Rhaunen w latach 1998-2004.

 

Od 2007 r. zbierał doświadczenia w okręgu Urzędu Nadleśnictwa w Kastellaun w zakresie projektowania turbin wiatrowych na terenach leśnych oraz zrealizował powstanie kilka parków turbin wiatrowych.

 

Od 2001 Wiceprezydent i od 2013 Prezydent w Europejskiej Unii Leśnikow (Union of European Forsters).
 


 

Jarosław Dzięgielewski

Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok

Absolwent Politechniki Białostockiej, specjalność Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej. Po zakończeniu studiów podjął pracę w Zakładzie Energetycznym Białystok SA na stanowisku referenta technicznego. W 1985 r. po odbyciu służby wojskowej podjął ponownie pracę w Zakładzie Energetycznym Białystok SA jako samodzielny referent ds. eksploatacji, kilka miesięcy później został Kierownikiem Robót Kablowych.

 

W latach 1988-1989 pracował jako elektromonter pogotowia elektroenergetycznego  oraz kierownik techniczny w Rejonie energetycznym Białystok. Od kwietnia 1995 do lipca 1999 pełnił funkcję Kierownika Rejonu Energetycznego.

 

W sierpniu 1999 r. został Zastępcą Dyrektora ds. Handlu Energią Elektryczną w Zakładzie Energetycznym Białystok S.A. Na tym stanowisku m.in.: kierował opracowaniem planów zakupu i sprzedaży energii elektrycznej, działalnością związaną z handlową obsługą odbiorców, czy też koordynowaniem pracy Biur Obsługi Klienta.

 

Na przestrzeni lat uczestniczył w szeregu kursów i szkoleń. W roku 2000 pozytywnie zdał egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.  Prowadził również wykłady w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu pt. „ Polityka energetyczna Polski do roku 2025” i „Polityka energetyczna Polski- strategia do roku 2030”.

 

Był Przewodniczącym Rad Nadzorczych w Zakładzie Energetycznym Białystok Pracownia Projektowa „ENSPRO” sp. z o.o., Zakładzie Energetycznym Białystok Przedsiębiorstwo Transportowo- Usługowe „ETRA” spółka z o. o.,  i Energetycznych Systemach Pomiarowych sp. z o.o.

 

Dnia 12 listopada 2009 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu w PGE Dystrybucja Białystok sp. z o.o. Z dniem 1 września 2010 r., został mianowany na stanowisko Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok i tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego.

 


 

Wolfgang Degelmann

Koordynator przedsięwzięcia w Effelter, Federalne Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Środowiska (BUND Naturschutz Bawaria)

Zatrudniony w Federalnym Stowarzyszeniu na rzecz Ochrony Środowiska (Bund Naturschutz) od 1992.

 

Przeszedł państwowe szkolenie zdobywając tytuł rolnika certyfikowanego, odbył  również szkolenia z dziedziny gospodarki odpadami. 

 

Następnie zajmował się planowaniem i pracą nad zbudowaniem kilku farm wiatrowych w Bawarii i Turyngii.

 

Od 2009 prezes Stowarzyszenia "Energy Vision Frankenwald eV". Obecnie jest rolnikiem na rodzinnej farmie w Niemczech.

 


 

Karl Willi Beck

Burmistrz miasta Wunsiedel

Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Urzędników Państwowych w Hof był zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Wunsiedel. Od 1984 roku objął stanowisko Dyrektora Naczelnego w Zakładach Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej.

W 2002 r. został wybrany jako pierwszy burmistrz Miasta Festiwalów Wunsiedel i w 2008 r. ponownie wybrano go na to samo stanowisko.

Jest przewodniczącym Komisji Nadzorczej Zakładów Komunalnych w Wunsiedel, Miejskiej Gazowni i WUN Zakładów Bioenergetycznych jak tez przewodniczącym Przedsiębiorstwa Komunalnego WUN Nieruchomości i Infrastruktura.

 

W przedsiębiorstwie WUN Elektro (zakłady zaopatrujące w energię elektryczną) oraz Zukunftsenergie Fichtelgebirge (Energia przyszłościowa w Lesie Świerkowym) i w Kasie Oszczędnościowej Hochfrankem (Bank) jest członkiem Rady Nadzorczej.

 


 

Marco Krasser

Dyrektor “Stadtwerke Wunsiedel”

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daniel Górski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Jest absolwentem wydziału ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku, ukończył również studia podyplomowe z zakresu informatyki na Politechnice Białostockiej.

 

Od roku 2004 swoją karierę związał z wdrażaniem w Polsce środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, najpierw w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego uczestniczył we wdrażaniu programu przedakcesyjnego Phare oraz programów perspektywy finansowej 2004-2006. W latach 2007-2008 zajmował stanowisko dyrektora, a następnie wiceprezesa Zarządu RCS Sp. z o.o. Od maja 2008 roku pełni funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania RPO, który odpowiada za realizację pierwszego programu finansowanego ze środków wspólnoty w pełni zarządzanego na szczeblu regionu.